THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH BẢO HIỂM, CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ BẢO HIỂM

Vào 16h, ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại phòng Hội thảo 901, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành Bảo hiểm, chuyên ngành Quản trị rủi ro và Bảo hiểm, trình độ Đại học chính quy.

Thành phẩn tham dự buổi thẩm định chương trình đào tạo gồm: Hội đồng thẩm định và ban dự án chương trình đào tạo.

Hội đồng thẩm định gồm 05 thành viên:

  • GS.TS. Sử Đình Thành                               Chủ tịch Hội đồng
  • TS. Nguyễn Tấn Hoàng                               Thư ký Hội đồng
  • TS Tôn Thất Viên                                        Ủy viên Phản biện 1
  • PGSTS Trần Đình Phụng                            Ủy viên Phản biện 2
  • Ông Hà Hồng Hải                                        Ủy viên

ThS. Đỗ Thị Hồng Hà đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo và quá trình xây dựng chương trình. Sau thời gian nỗ lực làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Nhà Trường, sự tư vấn giúp đỡ tận tình của Phòng Đào Tạo, và sự hỗ trợ phối hợp của các khóa, các phòng ban, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và các đồng nghiệp trong Khoa Kinh tế Quản trị, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong ban dự án, chương trình đào tạo ngành Bảo hiểm đã được xây dựng và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, các nhà quản lý doanh nghiệp, các giảng viên,…

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo ngành Bảo hiểm được xây dựng bám sát với sứ mệnh và mục tiêu đào tạo của Đại học Hoa Sen, chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp và xã hội. Ngoài ra, Hội đồng đánh giá cao việc sắp xếp các khối kiến thức, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hội nhập và hiện đại.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đặt ra những vấn đề cần điều chỉnh về nội dung trong cấu trúc chương trình đào tạo:

  • Cần có kiến thức operational risk, IFRS17
  • Điều chỉnh, bổ sung đề cương môn học về mặt hình thức
  • Giải trình về bối cảnh xây dựng chương trình đào tạo vào hồ sơ của trường
  • Tách thành hai môn Bảo hiểm nhân thọ và Phi Nhân Thọ.

Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng thẩm định, ban dự án đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng.

Cuối cùng, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đã đối chiếu các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên, thư viện, tài liệu và trang thiết bị phục vụ cho chương trình đào tạo ngành Bảo Hiểm, chuyên ngành Quản Trị Rủi Ro và Bảo Hiểm trình độ đại học. Nay, Hội đồng thẩm định kết luận như sau: “Cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên của trường Đại học Hoa Sen (theo xác nhận của Ban kiểm tra) đảm bảo yêu cầu chất lượng để thực hiện chương trình đào tạo ngành Bảo Hiểm, chuyên ngành Quản Trị Rủi Ro và Bảo Hiểm trình độ đại học”.

                        Hội đồng thẩm định và ban dự án chương trình đào tạo ngành Bảo hiểm

image