Đại học Hoa Sen

Kế hoạch nộp Đề án/ Báo cáo HK20.2B

Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên lịch nộp Đề án/ Báo cáo/ Khóa luận học kỳ 20.2B như sau:

Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Nhân lực

Thời gian và địa điểm nộp Đề án:

Thời gian: Thứ tư, ngày 01/10/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Thông báo sau

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo:

Thời gian: Thứ tư, ngày 25/8/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Thông báo sau

Thời gian kiến báo cáo: Thứ tư, ngày 01/9/2021 (Hình thức cụ thể sẽ thông báo sau)

Ngành Quản trị kinh doanh:

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo:

Thời gian: Thứ tư, ngày 26/8/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Thông báo sau

Thời gian kiến báo cáo: Thứ tư, ngày 01/9/2021 (Hình thức cụ thể sẽ thông báo sau)

Ngành Marketing:

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo:

Thời gian: Thứ ba, ngày 24/8/2021, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Thông báo sau

Thời gian kiến báo cáo: Thứ tư, ngày 01/9/2021

Địa điểm: Thông báo sau

 

image