Đại học Hoa Sen

Tag: Dân tộc và Nhà nước

Giới thiệu môn học Quốc gia, Dân tộc và Nhà nước
Môn học QUỐC GIA, DÂN TỘC VÀ NHÀ NƯỚC Lời thơ này đã hơn một lần vang lên trong những cuộc chiến tranh giữ nước của người Việt: “Nam quốc sơn hà nam đế cư. Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” (Sông núi nước Nam vua Nam ở / Rành rành định phận tại sách trời). Rồi trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh viết: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo