Đại học Hoa Sen

Điều lệ hoạt động

ĐIỀU LỆ BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tôn chỉ

Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen là một tổ chức tự nguyciao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa nhà trường với địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Điều 2. Mục đích

Mục đích của Câu lạc bộ cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen là tập hợp, đoàn kết và vận động đông đảo sinh viên đã học tập tại trường Đại học Hoa Sen hiện đang công tác, sinh sống trong và ngoài nước tham gia các hoạt động hữu nghị, truyền thống, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại trường. Góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa nhà trường với địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Điều 3. Văn phòng Ban Liên lạc Cựu sinh viên

Văn phòng đặt tại:

Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen sử dụng tài khoản của trường Đại học Hoa Sen và được theo dõi thu chi tài chính riêng.

CHƯƠNG II: HỘI VIÊN CỦA BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN

Điều 4. Các hình thức hội viên của Ban liên lạc cựu sinh viên

Điều 5. Đăng ký gia nhập, hội phí

Điều 6. Thôi làm hội viên của Ban Liên lạc cựu sinh viên

Tư cách hội viên không còn nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:

CHƯƠNG III: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ

Điều 7. Hoạt động của Ban liên lạc

Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

Điều 8. Nhiệm vụ của hội viên

Hội viên Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen có nhiệm vụ:

Điều 9. Quyền lợi của hội viên

            Hội viên Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen có những quyền lợi:

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC CỦA BAN LIÊN LẠC

Điều 10. Tổ chức của Ban Liên lạc

Tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, phối hợp và thống nhất các hoạt động trên cơ sở điều lệ Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen.

Tổ chức của Ban Liên lạc bao gồm:

Điều 11. Đại hội đại biểu

Đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Ban Liên lạc.

Đại hội thường kỳ do Ban Chấp hành triệu tập 02 năm/lần với nội dung:

Đại hội Đại biểu bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị, hoặc theo yêu cầu của trường Đại học Hoa Sen.

Các phiên họp của Đại hội do Trưởng Ban liên lạc chủ trì. Trong trường hợp Trưởng ban vắng mặt, phiên họp sẽ do 01 Phó Trưởng ban chủ trì (được Trưởng ban ủy quyền).

Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấp hành phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời hội viên chậm nhất là 10 ngày trước ngày quyết định họp.

Mỗi hội viên chính thức có một phiếu bầu tại Đại hội. Những Nghị quyết của Đại hội được lấy biểu quyết theo đa số.

Những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được tối thiểu 2/3 số hội viên chính thức có mặt tán thành:

Điều 12. Ban Chấp hành  

Ban Chấp hành là cơ quan điều hành mọi hoạt động của Ban Liên lạc trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

Số lượng thành viên của Ban Chấp hành do Đại hội quy định. Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu hội viên bầu trực tiếp bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau, số ủy viên Ban Chấp hành không còn đủ như quy định của Đại hội, trong trường hợp đó Ban Chấp hành được bầu bổ sung số ủy viên thiếu (trong số các hội viên chính thức của Ban Liên lạc) nhưng không vượt quá số lượng ủy viên mà Đại hội quy định. Trường hợp do hoạt động của Ban Liên lạc được mở rộng, Ban Chấp hành sẽ được bầu bổ sung một số ủy viên mới theo sự giới thiệu của Trưởng, Phó ban. Số lượng ủy viên mới không quá 25% số lượng ủy viên do Đại hội qui định.

Ban Chấp hành có nhiệm vụ:

Ban Chấp hành họp tối thiểu 04 lần/năm để sơ kết tình hình hoạt động của Ban Liên lạc, kiểm điểm công tác. Ban Chấp hành có thể họp đột xuất khi có yêu cầu. Các quyết định của Ban Chấp hành được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Trưởng ban.

Điều 13. Trưởng ban và Phó Trưởng ban

Trưởng ban Ban Liên lạc là người đại diện cao nhất của Ban Liên lạc cựu sinh viên trước Ban Giám hiệu trường Đại học Hoa Sen trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về việc chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chấp hành. Trưởng ban do Ban Chấp hành bầu ra với số phiếu hơn 1/2.

Các Phó Trưởng ban do Ban Chấp hành bầu, là người giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban và các Phó trưởng ban được thực hiện theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành.

Điều 14. Ban cố vấn

Ban Chấp hành mời một số thầy, cô đã từng là cán bộ lãnh đạo hoặc đã giảng dạy lâu năm tại trường, có nhiều uy tín, làm cố vấn cho Ban Chấp hành Ban Liên lạc. Danh sách Ban Cố vấn do Ban giám hiệu trường Đại học Hoa Sen giới thiệu. 

Điều 15. Văn phòng Ban Liên lạc

Văn phòng Ban Liên lạc có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Ban Liên lạc để giúp Ban Chấp hành điều phối các hoạt động của Ban Liên lạc.

Các ban có nhiệm vụ đề xuất, tham mưu cho Ban Chấp hành Ban Liên lạc về các hoạt động trong lĩnh vực mình phụ trách. Phương thức hoạt động linh hoạt, có quy chế riêng phù hợp với điều lệ Ban Liên lạc.

Điều 16. Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra Ban Liên lạc do Ban Chấp hành bầu, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên.

Ban Kiểm tra Ban Liên lạc có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Ban Liên lạc kiểm tra việc chấp hành điều lệ Ban Liên lạc, trong việc thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành. Kiểm tra tài chính của Ban Liên lạc và xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với hội viên và Ban Chấp hành Ban Liên lạc.

Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Ban Liên lạc.

CHƯƠNG V:  TÀI CHÍNH CỦA BAN LIÊN LẠC

Điều 17: Ban Tài chính

            Ban Tài chính có nhiệm vụ quản lý tài chính của Ban Liên lạc theo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

            Ban Liên lạc hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, được quản lý theo quy chế của Ban Liên lạc và quy định của pháp luật.

Điều 18. Các khoản thu

            Tài chính của Ban Liên lạc được xây dựng từ các nguồn sau:

Điều 19. Các khoản chi

CHƯƠNG VI:  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 20. Khen thưởng

            Những hội viên có nhiều thành tích trong công tác của Ban Liên lạc và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được Ban Chấp hành xét khen thưởng và đề nghị trường hoặc cấp trên khen thưởng về tinh thần và vật chất.

Điều 21. Xử lý vi phạm

            Những hội viên vi phạm điều lệ, làm tổn thương đến uy tín của Ban Liên lạc sẽ bị Ban Chấp hành Ban Liên lạc xét kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến cho ra khỏi Ban Liên lạc.

CHƯƠNG VII:  HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Điều lệ Ban Liên lạc cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Chấp hành Ban Liên lạc có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Điều lệ Ban Liên lạc cựu sinh viên thông qua gồm có 7 chương và 23 điều. Chỉ có Đại hội đại biểu cựu sinh viên trường Đại học Hoa Sen mới có quyền sửa đổi điều lệ Ban Liên lạc.

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Facebook Youtube Tiktok Zalo