Nội dung chương trình

Chương trình gồm 7 học phần. Cụ thể:

1. Môi trường kinh doanh quốc tế:

2. Giao tiếp quốc tế:

3. Vận hành các hoạt động quốc tế:

4. Tiếp cận thị trường quốc tế:

5. Thị trường chuyên sâu:

6. Đề án kinh doanh

7. Thực tập tốt nghiệp

Facebook Instagram Youtube image