Công ty DKSH vị trí Supply chain internship

DKSH Vietnam is looking for Supply Chain Internship (Planning & Inventory Management)

📌Main tasks:

• Support the implementation of inventory management strategies, guidelines and processes to ensure inventory is planned at optimal level to meet target turns.

• Prepare documentation and various ad hoc reports for detailed demand and supply processes.

• Coordinate the procurement and replenishment processes to ensure available stock is allocated to each warehouse based on agreed service levels

• Coordinate with warehouse team for all system updates including goods receiving, stock adjustment, market return or other warehouse activities

• Conduct daily stock investigations including stock adjustments, stock variance queries; report any issues arising

📌Requirement:

• 4th year/grad student, able to join full time, majoring Foreign Trade, Business Administration, International Business, Supply chain Management.

• Proficient in Microsoft excel and Word skills.

• Good written & verbal communication skills in English.

• Strong in critical thinking skills, ability to work with data efficiently.

• Proactive, responsible, organized and able to work independently.

🎉Benefits:

• Working in one of the Best Places to Work in Vietnam. Joining dynamic multicultural working environment

• Working & growing with Passionate & Talented Team, future career opportunities at DKSH Vietnam

• Internship allowance

• Engaging in our diverse training programs.

🙆Apply to: ngoc.doanbao1.le@dksh.com

📣About DKSH Vietnam: https://www.dksh.com/vn-vi/home/dksh-vietnam

🌟Address: Vitetel Complex Tower, 285 Cách Mạng Tháng 8, ward 12, Dist. 10, HCM city

======================

🎉DKSH Việt Nam đang tìm kiếm Thực tập Chuỗi Cung ứng (Kế hoạch & Quản lý Kho)

📌Nhiệm vụ chính:

• Hỗ trợ triển khai các chiến lược, hướng dẫn và quy trình quản lý tồn kho để đảm bảo hàng tồn kho được lên kế hoạch ở mức tối ưu để đáp ứng các bước ngoặt mục tiêu.

• Chuẩn bị tài liệu và các báo cáo quảng cáo hoc khác nhau cho nhu cầu và quy trình cung ứng chi tiết.

• Điều phối các quy trình thu mua và bổ sung để đảm bảo hàng có sẵn được phân bổ cho từng kho dựa trên mức dịch vụ thỏa thuận

• Phối hợp với nhóm kho để cập nhật tất cả các hệ thống bao gồm nhận hàng, điều chỉnh hàng, trả hàng thị trường hoặc các hoạt động khác của kho

• Tiến hành điều tra chứng khoán hàng ngày bao gồm điều chỉnh chứng khoán, thắc mắc về biến động chứng khoán; báo cáo bất kỳ vấn đề nào phát sinh

📌Yêu cầu:

• Sinh viên năm 4, có thể tham gia toàn thời gian, chuyên ngành Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng.

• Thành thạo kỹ năng Microsoft excel và Word.

• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản & lời nói tốt bằng tiếng Anh.

• Mạnh về kỹ năng tư duy phản biện, khả năng làm việc với dữ liệu hiệu quả.

• Chủ động, trách nhiệm, ngăn nắp và có khả năng làm việc độc lập.

🎉Quyền lợi:

• Làm việc tại một trong những nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Tham gia môi trường làm việc đa văn hóa năng động

• Làm việc & phát triển với Đội ngũ Đam mê & Tài năng, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai tại DKSH Việt Nam

• Trợ cấp thực tập

• Tham gia vào các chương trình đào tạo đa dạng của chúng tôi

🙆Đăng ký vào: ngoc.doanbao1.le@dksh.com

📣Về DKSH Việt Nam: https://www.dksh.com/vn-vi/home/dksh-vietnam

🌟Address: Vitetel Complex Tower, 285 Cách Mạng Tháng 8, ward 12, Dist. 10, HCM city

Facebook Instagram Youtube image