Kế hoạch nộp Đề án/ Báo cáo/ Khóa luận HK20.1A

Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên lịch nộp Đề án/ Báo cáo/ Khóa luận học kỳ 20.1A như sau:

Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Quản trị Văn phòng

Thời gian và địa điểm nộp Đề án:

Thời gian: Thứ ba, ngày 22/12/2020, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Hồng Chi)

Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian: Thứ tư, ngày 23/12/2020, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Hồng Chi)

Thời gian kiến báo cáo Thứ sáu, ngày 08/01/2021 (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

Ngành Kế toán, Tài chính

Thời gian và địa điểm nộp Đề án/ Báo cáo Thực tập/ Khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian: Thứ ba, ngày 22/12/2020, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00.

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Giang)

Thời gian báo cáo dự kiến: Thứ năm, 07/01/2021 (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

Ngành Marketing, Hệ thống thông tin quản lý

Thời gian và địa điểm nộp Đề án/ Báo cáo Thực tập/ Khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian: Thứ ba, ngày 22/12/2020, Sáng: từ 8:00 – 11:00 giờ; Chiều: từ 13:00 – 16:00.

Địa điểm: Phòng 108 – VP khoa Kinh tế và Quản trị – CS Quang Trung 2 (gặp chị Lợi)

Thời gian báo cáo dự kiến: Thứ năm, 07/01/2021 (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

image