Kế hoạch nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/ Đề án môn học – Mã MK – HK21.1A

Khoa Kinh tế và Quản trị thông báo đến các bạn Sinh viên ngành Marketing lịch nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/ Đề án môn học – Mã MK – HK21.1A như sau:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp (tuần 1: 06/9/2021): SV nộp báo cáo vào Thứ Ba, 21/12/2021

Khoá luận tốt nghiệp (tuần 1: 27/9/2021): SV nộp báo cáo vào Thứ Ba, 04/01/2022

Đề án môn học: SV nộp báo cáo vào Thứ Năm, 06/01/2022

Các hội đồng bảo vệ thực tập tốt nghiệp và KLTN: Thứ 6, ngày 14/01/2022 (Thuyết trình Online)

Địa điểm SV nộp các báo cáo: tại Văn phòng Khoa – Phòng 108 – Cơ sở Quang Trung 2

image