Các bài báo khoa học về Tiếng Việt

Tác giả: Đỗ Thị Bích Lài (Bộ môn Giáo dục khai phóng)

  • Những đóng góp của GS Lê Ngọc Trụ trong lĩnh vực từ điển Tiếng Việt / Những vấn đề ngữ văn (tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của khoa Văn học và Ngôn ngữ), Trường ĐHKHXH&NV, NXB ĐHQG TPHCM, 2015, tr 611 – 615.
  • Chữ Quốc ngữ trong các văn bản Văn học, Báo chí Nam Bộ nửa cuối TK XIX – 1945 / Hội thảo khoa học toàn quốc: “Những đóng góp của chữ Quốc ngữ: Quá trình hình thành và phát triển ở Việt Nam, 2016 (Bài đang in – NXB ĐHQG TPHCM).
  • Vấn đề mối tương quan giữa Tiếng địa phương Nam Bộ với Tiếng Việt chuẩn mực trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các tỉnh thành Nam Bộ / Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – Những vấn đề kinh tế – văn hóa – xã hội, Trường ĐHKHXH&NV TPHCM, NXB Tổng hợp TPHCM, 2004 (tr 282 – 287).
Facebook Instagram Youtube image