Webinar: Triển vọng thị trường chứng khoán cuối năm 2021

Lúc 15h00, ngày 21/10/2021
Hình thức Google Meet

Quý III 2021 chứng kiến 1 giai đoạn khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam. GDP thấp nhất trong lịch sử ghi nhận của Tổng cục thống kê đã khẳng định điều đó. Dịch bệnh bắt đầu lan tràn buộc các biện pháp phong toả phải được thực hiện. Bài toán lựa chọn giữa “Sức khoẻ nền kinh tế hay sức khoẻ cộng đồng” khiến cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng. Nguồn vốn FDI cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

  • Trong bối cảnh đó, đâu sẽ là định hướng giao dịch cho thời điểm quý IV năm 2021?
  • Đâu là chiến lược đầu tư phù hợp?
  • Những nhóm ngành nào có thể bứt phá vào những tháng cuối năm?

Cùng khám phá và nắm lấy cơ hội đầu tư cùng chuyên gia VNDIRECT tại Webinar TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CUỐI NĂM 2021

Diễn giả:

  • Anh Nguyễn Công Thành – Trưởng phòng Quản lý tài sản VNDIRECT
  • Anh Võ Văn Huy – Chuyên viên Quản lý tài sản VNDIRECT

2. Thời gian: 15h00 – 17h00 Thứ năm ngày 21.10.2021
3. Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fwpp5ZCmbY6DtJAEJ9%3Ffbclid%3DIwAR2dUue7fxPA6a35brEv8ryWkEiJu6JqZMDKOTBIyWsz1sqIQ5e2uQ-hCWY&h=AT30-GCMd18SQQYietsTwp3u_Hw9xMtgEDb5l6HSSEZhYvOMTXrsbJlZywKUAJGS9kKz0nIkdMYWQCs2Ho7sVe44GTS-iIoNbBGeaOWUTX5jmkUGV1Ozyz0mXJjMHOCBzFLp&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0A3bR1VXSQ7gWQq7leA5j6Sugm5M7Y1VD-fBaw36Gf8ecUhBvPgBkjUoxJb8rHFj_f7QtFz6Mm8leElWmH0WEE2n_dlKbBpO6rJ31lmmVp7siK08a4NclJdTEaapClq3rd_U_NvAs_Lm0tUR5E1oVTnm70F8LhtSucfHefjY_LSA

Thông tin Khoa Tài chính – Ngân hàng
Web: https://tcnh.hoasen.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/khoataichinhnganhangdhhs
Youtube: tps://www.youtube.com/channel/UC8CAifZiYdXIpebrk3vv-lA

image