Ngành quản trị khách sạn

Chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA (Tổ chức đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN) Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội về mảng dịch vụ. khách sạn.

image image image image