Đại học Hoa Sen
Tên văn bản Số hiệu
Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ Trường Đại học Hoa Sen 391/QĐ-ĐHHS
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiên cứu Khoa học. (01.7.2016)  NS-QyĐ-24
Quy định về Nghiên cứu khoa học (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học. Khoa Kinh tế Thương mại – 15.12.2015) NNVHH-QyĐ-01. KTTM-QyĐ-01
Quy định về Hội đồng Khoa học và Đào tạo. (07.7.2014)  689/QĐ-ĐHHS
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. (22.4.2015) 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Facebook Youtube Tiktok Zalo