Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Chức năng
Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế thực hiện chức năng: Xây dựng qui chế, chính sách khuyến khích NCKH trong giảng viên và sinh viên. Giới thiệu cho các khoa và giảng viên những cơ hội hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước và các cơ hội học bổng, tu nghiệp. Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và kinh phí cho giảng viên lập dự án nghiên cứu. Tổ chức các khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu, xây dựng đề cương dự án nghiên cứu cho giảng viên trẻ và sinh viên....
Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế: Khuyến khích và thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học, P. QL-NCKH&HTQT sẽ kết hợp với các giảng viên giúp hướng dẫn đề tài nghiên cứu cho sinh viên. Để kết hợp với việc học, các đề tài nghiên cứu có thể là một phần hay toàn bộ  luận văn tốt nghiệp. P. QL-NCKH&HTQT sẽ duy trì việc tổ chức hội nghị khoa học cho sinh viên và giải thưởng nghiên cứu khoa học. Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt học thuật...
Facebook Youtube Tiktok Zalo