Đại học Hoa Sen

Đội ngũ của Khoa

TS. Lê Đình Phong
Trưởng khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Robotics và Giao tiếp Người – Máy
 • Email: phong.ledinh@hoasen.edu.vn
ThS. Phạm Hồng Thanh
Phó Trưởng khoa
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính
 • Email: thanh.phamhong@hoasen.edu.vn
Huỳnh Thị Mông Châu
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Email: chau.huynhthimong@hoasen.edu.vn
Nguyễn Trần Tâm Trúc
Chuyên viên – Truyền thông & Trải nghiệm sinh viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế
 • Email: truc.nguyentrantam@hoasen.edu.vn

 

Phạm Thị Nhật Anh
Nhân viên – Cố vấn học tập
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Email: anh.phamthinhat@hoasen.edu.vn
TS. Trang Hồng Sơn
Giám đốc chương trình Công nghệ thông tin
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: son.tranghong@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thu Dự
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ phần mềm, Grid Computing, BioInformatics
 • Email: du.nguyenthithu@hoasen.edu.vn
ThS. Võ Thị Thu Hà
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: ha.vothithu@hoasen.edu.vn
ThS. Dương Tố Hương
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: huong.duongto@hoasen.edu.vn
ThS. Phạm Thị Kim Ngôn
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin
 • Email: ngon.phamthikim@hoasen.edu.vn
ThS. Đặng Thanh Linh Phú
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tính
 • Email: phu.dangthanhlinh@hoasen.edu.vn
ThS. Trần Thị Trường Thi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: thi.tranthitruong@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Sơn
Giám đốc chương trình Kỹ thuật phần mềm
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: son.nguyenvan@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Hữu Phát
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Chương trình: Kỹ thuật phần mềm
 • Email: phat.nguyenhuu@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Phượng Hoàng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật phần mềm
 • Email: Hoang.NguyenPhuong@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Bá Trung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học máy tinh
 • Email: trung.nguyenba@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Ngọc Tú
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật phần mềm
 • Email: tu.nguyenngoc@hoasen.edu.vn
ThS. Phan Hồng Trung
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
 • Email: trung.phanhong@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh
Giám đốc chương trình Hệ thống thông tin quản lý
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý
 • Email: thanh.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
ThS. Bùi Ngọc Lê
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin
 • Email: le.buingoc@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý
 • Email: tam.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn
ThS. Phạm Thị Thanh Tâm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý
 • Email: tam.phamthithanh@hoasen.edu.vn
Ths. Lê Thanh Tùng
Giám đốc chương trình Trí tuệ nhân tạo
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo
 • Email: tung.lethanh@hoasen.edu.vn
Placeholder
ThS. Vũ Đình Khôi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Khoa học Máy tính
 • Email: khoi.vudinh@hoasen.edu.vn
ThS. Lộc Đức Huy
Giám đốc chương trình Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 • Email: huy.locduc@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Ngọc Như Hằng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 • Email: hang.nguyenngocnhu@hoasen.edu.vn
ThS. Phan Đình Thế Huân
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 • Email: huan.phandinhthe@hoasen.edu.vn
TS. Phạm Ngọc Ánh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Toán học
 • Email: anh.phamngoc@hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Lê Duy
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý thuyết tối ưu
 • Email: duy.nguyenle@hoasen.edu.vn

ThS. Lâm Quốc Dũng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Toán ứng dụng trong Kinh tế
 • Email: dung.lamquoc@hoasen.edu.vn

Đặng Công Tiên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Toán Giải tích
 • Email: tien.dangcong@hoasen.edu.vn
ThS. Phạm Văn Minh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Lý thuyết trò chơi, Kinh tế lượng, Kinh tế học
 • Email: minh.phamvan@hoasen.edu.vn

Facebook Youtube Tiktok Zalo