Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Biểu mẫu

Thực tập Nhận thức/Nghề nghiệp:

  • Phiếu tiếp nhận SV thực tập (file Word, file PDF)
  • Bìa Báo cáo thực tập (Chung, các Khoa/Ngành có thể có mẫu bìa riêng)
  • Sổ nhật ký thực tập (file Word)
  • Phiếu nhận xét sinh viên thực tập (file Việt/ Anh)

Thực tập Tốt nghiệp:

  • Phiếu tiếp nhận SV thực tập (file Word, file PDF)
  • Sổ nhật ký thực tập (file Word)
  • Phiếu nhận xét sinh viên thực tập tốt nghiệp (file Việt/ Anh)
  • Đơn đề nghị vừa học vừa thực tập (file word, file PDF)