Đại học Hoa Sen
VI EN
image
image
image
image

Biểu mẫu

Thực tập Nhận thức:

 • Phiếu tiếp nhận thực tập (file Word, file PDF)
 • Bìa Báo cáo thực tập (Chung, các Khoa/Ngành có thể có mẫu bìa riêng)
 • Sổ nhật ký thực tập (file Word)
 • Phiếu nhận xét sinh viên thực tập (file Việt/ Anh)
 • Phiếu khảo sát Doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập
 • Phiếu khảo sát Sinh viên thực tập Link

Thực tập Tốt nghiệp – Khóa luận Tốt nghiệp.

 • Phiếu tiếp nhận thực tập (file Word, file PDF)
 • Sổ nhật ký thực tập (file Word)
 • Biểu mẫu đề án/đề tài Tốt nghiệp
 • Phiếu đăng ký đề tài/ đề án Tốt nghiệp
 • Phiếu đề xuất đề án/ đề tài Tốt nghiệp
 • Phiếu nhận xét sinh viên thực tập tốt nghiệp (file Việt/ Anh)
 • Phiếu khảo sát doanh nghiệp thực tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp.
 • Phiếu khảo sát sinh viên thực tập Link
 • Đơn đề nghị vừa học vừa thực tập (file Word, file PDF)

Thực tập Nhận thức dưới hình thức tích lũy:

 • Quy định công nhận thực tập tích lũy.
 • Mẫu thực tập tích lũy