Truyền thông

Bên cạnh việc đóng vai trò quản lý về mặt hình ảnh, thương hiệu, thực hiện các chiến dịch truyền thông của HSU. Student Center còn là người bạn đồng hành, hỗ trợ trận lực cho các bạn sinh viên thực hiện các dự án, hội thảo, hoạt động CLB, đề án môn học … 

image