Đại học Hoa Sen
VI EN

Biểu mẫu

Biểu mẫu
Các biểu mẫu cần thiết chung toàn khoa: Thực tập (gồm cả Thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy) Riêng Bìa BCTT, SVdùng mẫu bìa sau: bia_bao_cao_thuc_tap_k.tknt_ap_dung_162a.doc Các biểu mẫu cần thiết bộ môn Thiết kế Nội thất: Quy định Bản vẽ trong Hồ sơ Kỹ thuật (khổ giấy từ A4 đến A0) ngành TKNT và ngành QLTNMT Quy định layout Bài Đồ Án Tốt Nghiệp (khổ giấy 900×1600) Quy định tờ Bìa Đồ Án Tốt Nghiệp, khổ A2 Landscape  Logo Hoa Sen, Height=1400 Logo Khoa Thiết Kế & Nghệ Thuật FADA (Height=1400) Viết báo cáo theo chuẩn ISO 5966 Mẫu Báo cáo giữa kỳ môn...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image