SSRN

The Social Science Research Network (SSRN) là cơ sở dữ liệu trực tuyến tập hợp các bài báo từ cộng đồng khoa học xã hội. Cơ sở dữ liệu này cung cấp hơn 700.000 bài tóm tắt và hơn 600.000 bài báo toàn văn, phục vụ truy cập miễn phí. Người dùng có thể dễ dàng đọc trực tuyến hoặc tải về các bài báo này.

image