Journals for free

Journals for free là một cơ sở dữ liệu Tạp chí, cung cấp truy cập miễn phí đến 17.200 tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học sức khỏe, Công nghệ và Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Luật và Chính trị, Giáo dục, Kinh doanh và Kinh tế, Nghệ thuật và Kiến trúc, Khoa học hành vi, Khoa học môi trường,… Người dùng có thể dễ dàng đọc trực tuyến trên các thiết bị di động hoặc tải về.

image