Đội ngũ Giảng viên

Phùng Thái Minh Trang
Trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: trang.phungthaiminh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Securities market, Corporate finance, Financial accounting, Taxation, Advanced corporate finance.
Đỗ Thị Hồng Hà
Phó Trưởng khoa
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: ha.dothihong@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International finance, Multinational corporations finance, Bank accounting, Audit & Assurance services
Nghiêm Tấn Phong
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp & Tài chính thị trường
 • Email: phong.nghiemtan@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International finance, Financial Statement Analysis, Financial management, Behavioral finance, Managing for value creation, Corporate finance
Nguyễn Thanh Nam
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: nam.nguyenthanh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management, Securities market
Đỗ Thị Lệ Thu
Giàm đốc chương trình ngành Kế toán
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: thu.dothile@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Financial Accounting; Financial Statement Analysis; Taxation; Cost Information for Decision Making; Auditing; Finance in Hospitality; Bank Lending
Nguyễn Thị Kim
Nguyễn Thị Kim
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính- ngân hàng, Kinh tế Bất động sản
 • Email: kim.nguyenthi@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Securities market, Corporate finance, Financial accounting, Taxation, Advanced corporate finance
Nguyễn Tường Minh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: minh.nguyentuong@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Financial modelling, Options futures and others derivatives, Corporate finance
Trần Thị Hoàng Phượng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: phuong.tranthihoang@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Principles of accounting, Accounting software, Accounting simulation
Phạm Nhật Bảo Quyên
Giám đốc chương trình ngành Bất động sản
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: quyen.phamnhatbao@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International finance, Restructuring & Firm valuation, Introduction to math finance
Mai Thị Thuỳ Trang
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: trang.maithithuy@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Taxation, Principles of accounting, Managerial accounting
Trần Thị Hoàng Vi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: vi.tranthihoang@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management, Restructuring and Firms valuation, Portfolio management
Phùng Thế Vinh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: vinh.phungthe@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Taxation, Auditing, Financial Accounting, Vietnamese Accounting
Trần Linh Đăng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: dang.tranlinh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Monetary & Finance, Project management
Đinh Thị Thuý Hằng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: hang.dinhthithuy@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance
Đinh Thanh Lan
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: lan.dinhthanh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Principles of Accounting, Vietnamese accounting system, Taxation
Nguyễn Phương Quỳnh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: quynh.nguyenphuong@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Portfolio management, Financial statement analysis, Corporate finance
Lê Thị Bích Thảo
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: thao.lethibich@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Taxation, Principles of accounting
Nguyễn Minh Triết
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Actuary
 • Email: triet.nguyenminh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Portfolio management, Risk information and insurance, Project management
Đinh Thị Liên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài Chính – Ngân hàng
 • Email: lien.dinhthi@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management
Phan Trần Minh Hưng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: hung.phantranminh@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management
Bùi Phương Uyên
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: uyen.buiphuong@hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: VN Accounting, Introduction to Accounting
Đỗ Ngọc Anh
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: anh.dongoc@hoasen.edu.vn
 • Vị trí: Thư ký khoa về Học vụ
Trần Quỳnh Như
Cố vấn học tập
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: nhu.tranquynh3262@hoasen.edu.vn
 • Vị trí: Thư ký khoa về Hành chính
Trần Hoàng Quỳnh Anh
Chuyên viên Truyền thông và Trải nghiệm sinh viên
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ Anh
 • Email: anh.tranhoangquynh@hoasen.edu.vn
 • Vị trí: Chuyên viên Truyền thông và Trải nghiệm sinh viên
Facebook Instagram Youtube image