Đại học Hoa Sen

Đội ngũ Giảng viên

Nguyễn Thị Kim
Trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Kinh tế Bất động sản, Tài chính – Ngân hàng
 • Email: kim.nguyenthi[at]hoasen.edu.vn
  Môn giảng: Corporate finance, Financial management, Securities market, Introduction to Accounting, Management Accounting, Property Investment and Finance
Đỗ Thị Hồng Hà
Giám Đốc chương trình ngành Kế toán
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: ha.dothihong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International finance, Multinational corporations finance, Bank accounting, Audit & Assurance services
Nghiêm Tấn Phong
Giám đốc chương trình ngành Tài chính Ngân hàng
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp & Tài chính thị trường
 • Email: phong.nghiemtan[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International finance, Financial Statement Analysis, Financial management, Behavioral finance, Managing for value creation, Corporate finance
Đỗ Thị Lệ Thu
Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
Lĩnh vực: Kế toán
Email: thu.dothile[at]hoasen.edu.vn
Môn giảng: Financial Accounting; Financial Statement Analysis; Taxation; Cost Information for Decision Making; Auditing; Finance in Hospitality; Bank Lending
Phùng Thái Minh Trang
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: trang.phungthaiminh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Securities market, Corporate finance, Financial accounting, Taxation, Advanced corporate finance
Nguyễn Tường Minh
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: minh.nguyentuong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Financial modelling, Options futures and others derivatives, Corporate finance
Trần Thị Hoàng Phượng
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: phuong.tranthihoang[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Principles of accounting, Accounting software, Accounting simulation
Phạm Nhật Bảo Quyên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: quyen.phamnhatbao[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: International finance, Restructuring & Firm valuation, Introduction to math finance
Mai Thị Thuỳ Trang
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: trang.maithithuy[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Taxation, Principles of accounting, Managerial accounting
Trần Thị Hoàng Vi
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: vi.tranthihoang[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management, Restructuring and Firms valuation, Portfolio management
Phùng Thế Vinh
Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
Lĩnh vực: Kế toán
Email: vinh.phungthe[at]hoasen.edu.vn
Môn giảng: Taxation, Auditing, Financial Accounting, Vietnamese Accounting
Trần Linh Đăng
Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
Email: dang.tranlinh[at]hoasen.edu.vn
Môn giảng: Monetary & Finance, Project management
Hồ Sỹ Tuy Đức
Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
Lĩnh vực: Kế toán
Email: duc.hosytuy[at]hoasen.edu.vn
Môn giảng: Retails banking operations, Banking Accounting, Vietnamese accounting system
Đinh Thị Thuý Hằng
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: hang.dinhthithuy[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance
Đinh Thanh Lan
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: lan.dinhthanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Principles of Accounting, Vietnamese accounting system, Taxation
Nguyễn Thanh Nam
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: nam.nguyenthanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management, Securities market
Lê Duy Ngọc
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Kế toán
 • Email: ngoc.leduy[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Principles of Accounting, Vietnamese accounting system
Nguyễn Phương Quỳnh
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: quynh.nguyenphuong[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Portfolio management, Financial statement analysis, Corporate finance
Lê Thị Bích Thảo
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: thao.lethibich[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Taxation, Principles of accounting
Nguyễn Minh Triết
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Actuary
 • Email: triet.nguyenminh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Portfolio management, Risk information and insurance, Project management
Đinh Thị Liên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài Chính – Ngân hàng
 • Email: lien.dinhthi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management
Phan Trần Minh Hưng
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Tài chính
 • Email: hung.phantranminh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Corporate finance, Financial management
Bùi Thị Thy
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Môi trường – Sức khỏe
 • Email: thy.buithi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kỹ năng Truyền thông, Hỗ trợ Trưởng khoa, GVNV và SV
Đỗ Ngọc Anh
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: anh.dongoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Thư ký khoa
image