Tutoring service

Tutoring Service – Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên giúp sinh viên thành công trong học tập và hơn thế nữa, Trung tâm cung cấp một môi trường tương tác và hòa nhập, nơi sinh viên tham gia củng cố và duy trì kiến thức, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các dịch vụ học tập ngoại khóa được cung cấp bởi các sinh viên khóa trên đã trải nghiệm và thành công nhất định tại môi trường học tập ở HSU. Tutoring Service hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực học tập và sự tự tin sẽ giúp sinh viên thành công tại HSU.

Một số hình ảnh hoạt động ngoài khóa: