[EN] Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế trên cơ sở kết hợp kiến thức lý thuyết nền tảng trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng và văn hoá học với những tranh luận đương đại về tiến trình vận động của ngôn ngữ và văn hoá trong thời kỳ khoa học công nghệ và toàn cầu hoá.

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE)

Chương trình cung cấp cho người học những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ đa chiều giữa ngôn ngữ, văn hoá, chính trị, kinh tế, và công nghệ; từ đó rút ra những ứng dụng cơ bản trong giảng dạy ngôn ngữ, dịch thuật, cũng như các hoạt động giao tiếp.

Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng. Bằng cách tập trung biện giải các vấn đề ngôn ngữ đương đại, chương trình phù hợp cho những học viên là giảng viên ngôn ngữ, ngoại ngữ, những dịch giả mong muốn nắm bắt những đòi hỏi mới trong công việc.

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người dự tuyển vào các chương trình Quản trị kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen cần thỏa các điều kiện tối thiểu sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khỏe học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường.

2. Thời gian đào tạo:  

Thời gian đào tạo toàn chương trình là 24 tháng. Tùy điều kiện cá nhân của học viên, thời gian theo học đến khi bảo vệ thành công luận văn có thể tối đa 48 tháng.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ, trong đó:

 • Kiến thức chuyên ngành: 40 tín chỉ
 • Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ

4. Danh sách môn học:

STT Tên môn học tiếng Việt Tên môn học tiếng Anh
1 Triết học Philosophy
2 Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học Ứng dụng Research Methodology in Applied Linguistics
3 Nhận thức về Ngôn ngữ Language Awareness
4 Ngôn ngữ học Máy tính Computational Linguistics
5 Tính tương tác của Diễn ngôn Discourses in Interaction
6 Nghĩa của Ngôn ngữ trong thế giới toàn cầu hóa Meanings in the Globalized World
7 Sự đa dạng và thay đổi trong ngôn ngữ Language Variation and Change
8 Ngôn ngữ, Văn hóa, & Xã hội Language, Culture and Society
9 Ngôn ngữ xã hội học Sociolinguistics
10 Cú pháp học đối chiếu Contrastive Syntax
11 Giao tiếp đa văn hóa Intercultural Communication
Hướng ngành Giảng dạy
12 Thụ đắc Ngôn ngữ thứ Hai Second Language Acquisition
13 Lý thuyết và Thực hành trong việc giảng dạy Ngôn ngữ Theory and Practice of Language Teaching
14 Phương pháp đánh giá trong lớp học Classroom-based Evaluation
15 Dạy Kỹ năng Ngữ nhận (Nghe-Đọc) Teaching Receptive Skills
16 Dạy Kỹ năng ngữ phát (Nói-Viết) Teaching Productive Skills
17 Công nghệ Truyền thông và Thông tin trong việc Dạy và Học ngôn ngữ Information and Communication Technology in Language Teaching and Learning
18 Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ Language Center Management
19 Thiết kế đề cương môn học và Phát triển tài liệu học tập Syllabus Design and Materials Development
Hướng ngành dịch thuật
20 Lý thuyết & Thực hành Biên dịch Theory and Practice of Translation
21 Nghiên cứu về Dịch thuật Research in Translation Studies
22 Biên dịch trong xu hướng Toàn cầu hóa và Địa phương hóa Translation between Globalization and Localization
23 Đạo đức & Hệ tư tưởng trong lĩnh vực dịch thuật Ethics and Ideologies in Translation and Interpreting
24 Dịch thuật trong thời đại kỹ thuật số Translation in the Digital Age
25 Phiên dịch Hội thảo Conference Interpreting
26 Giảng dạy Biên – Phiên dịch Translator-Interpreter Training
27 Thực hành Biên dịch nâng cao Specialized Translation
Luận văn tốt nghiệp
28 Đề xuất Nghiên cứu Research Proposal
29 Luận văn  tốt nghiệp Graduation Thesis

5. Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hoa Sen, học viên đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

Kiến thức:

 • Làm chủ kiến thức nền về ngôn ngữ học và văn hoá học để vận dụng vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực lý luận – phương pháp giảng dạy tiếng Anh và dịch thuật (ở hướng biên dịch);
 • Thực hiện đánh giá kết quả học tập một cách khoa học, phù hợp với mục tiêu đào tạo trên cơ sở kết hợp các phương pháp truyền thống và phi truyền thống;
 • Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
 • Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo (lý luận – phương pháp giảng dạy và biên dịch).

Kỹ năng:

 • Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, chuyên ngành để có thể phân tích những vấn đề thuộc tính hệ thống (system analysis) và đưa ra những quyết định (decision making) nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống thực tiễn có liên quan trong lĩnh vực đào tạo;  
 • Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức độ hiểu được một báo cáo hay một bài phát biểu về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành;
 • Chọn lọc và vận dụng các công cụ, phần mềm để ứng dụng trong lĩnh vực giảng dạy và dịch thuật;
 • Đánh giá và sử dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu đương đại để liên tục đổi mới trong lĩnh vực được đào tạo;
 • Thực hiện nghiên cứu độc lập ở hướng chuyên ngành được đào tạo.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Đánh giá và lựa chọn các phương pháp giảng dạy và biên dịch phù hợp thích ứng được với môi trường thực tế của cuộc sống;
 • Có khả năng xây dựng, thẩm định chương trình giảng dạy và các đề án dịch thuật theo hướng địa phương hóa (localization);
 • Có khả năng nhận định, đánh giá, quyết định phương hướng phát triển và dẫn dắt chuyên môn trong nhiệm vụ, công việc được giao dựa trên các chuyên ngành được đào tạo.

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, tôn trọng pháp luật Việt Nam và quốc tế;
 • Chấp hành các qui định của cơ quan doanh nghiệp và Nhà trường;
 • Tuân theo các quy định về đạo đức nghề nghiệp như trung thực và chịu trách nhiệm trong công việc.

Khả năng hội nhập và học tập suốt đời

 • Có khả năng thích ứng thành công khi tình huống mới đòi hỏi;
 • Có khả năng hợp tác và phối hợp công việc thông qua các hoạt động nhóm;
 • Biết sắp xếp công việc và lựa chọn cách thức thực hiện phù hợp và hiệu quả liên quan đến chuyên ngành được chọn;
 • Có khả năng đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau trước khi sử dụng cho nhu cầu nghiên cứu hay học tập;
 • Luôn học hỏi, nghiên cứu, cập nhật thông tin liên quan đến kiến thức và kỹ năng chuyên ngành;
 • Tôn trọng sự khác biệt, tính đa dạng của các nền văn hóa;

6. Khả năng và vị trí sau khi tốt nghiệp

 • Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, và cao đẳng trong nước và quốc tế;
 • Làm chuyên viên dịch thuật và/hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu có liên quan đến giảng dạy và dịch thuật tại các sở nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, và các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế.
image