Tư vấn học tập

Nếu sinh viên có khó khăn trong việc học tập, thực tập, … và muốn trợ giúp hay giải đáp thắc mắc, hãy tìm thông tin hay đặt câu hỏi trên diễn đàn này.

Link đặt câu hỏi trên đây dẫn tới Diễn đàn hỏi đáp. Chọn Enroll me nếu có yêu cầu.

Footnote:
QUY TRÌNH NỘP VÀ CHẤM CÁC BÁO CÁO ĐỘC LẬP (TTTN / KLTN / ĐATN & TTNT) TRÊN PHẦN MỀM TURNITIN

VIEW IN DRIVE

image