Giảng viên & Nhân viên

ĐÀO DUY TÂN
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: tan.daoduy[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng dạy: Updating
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Kinh Doanh
PHẠM VIỆT ANH
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Email: anh.phamviet[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Thương Mại Quốc tế
NGUYỄN TẤN PHÁT
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Email: phat.nguyentan[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Kinh Doanh
LÊ MINH PHIẾU
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Email: phieu.leminh[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Thương Mại Quốc tế
VÕ THỊ NGỌC TRÂN
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: tran.vothingoc[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Thương Mại Quốc tế
TRỊNH THỊ BÍCH XUYÊN
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: xuyen.trinhthibich[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Thương Mại Quốc tế
TRẦN NGỌC NHÃ TRÂN
Giám đốc Chương trình Luật chuyên ngành
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: tran.tranngocnha[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Thương Mại Quốc tế
NGUYỄN HOÀNG LONG
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: long.nguyenhoang[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Thương Mại Quốc tế
NGUYỄN HOÀNG MINH HẢI
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: hai.nguyenhoangminh[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Thương Mại Quốc tế
PHẠM THỊ THANH TUYỀN
Giám đốc Chương trình Luật Quốc tế
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Email: tuyen.phamthithanh[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Kinh Doanh
LÊ ĐỨC HÒA
Chuyên viên Truyền thông
 • Email: hoa.leduc[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Bộ môn Luật Kinh Doanh
image image image image