Tổ chức Khoa

Trưởng khoa: Nguyễn Hữu Hảo

Phó Trưởng khoa: 

Ban thư ký:

Bùi Cẩm Tú

Võ Tiến Tân

Chuyên viên truyền thông và trải nghiệm sinh viên:

Nguyễn Văn Phước

Các Giám đốc Chương trình:

Kinh doanh quốc tế: Th.S Ngụy Thị Sao Chi

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: ThS. Trần Thị Trúc Lan

Thương Mại điện tử: ThS. Nguyễn Quang Minh

Facebook Instagram Youtube image