Bằng cấp

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Paris-Est Créteil Val de Marne do Bộ giáo dục Pháp cấp.

Facebook Instagram Youtube image