Tổ chức khoa

Ban Chủ nhiệm khoa:

Giám đốc Chương trình các Ngành:

Truyền thông & Chăm sóc sinh viên:

Ban thư ký:

image