Đại học Hoa Sen

Tổ chức khoa

Q. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hữu Hảo

Ban thư ký:

Nguyễn Bảo Giang – Cs. Quang Trung 2

Trương Thụy Hồng Chi – Cs. Quang Trung 2

Phan Minh Huấn – VP. Nguyễn Văn Tráng

Giám đốc Chương trình các Ngành:

Giám đốc Chương trình QT Kinh doanh: TS. Phan Võ Minh Thắng

Giám đốc Chương trình QT Nhân lực và QT Văn phòng: ThS. Nguyễn Thùy Giang

Giám đốc Chương trình Marketing: ThS. Phan Minh Tuấn

Giám đốc Chương trình Digital Marketing và Chương trình Hoa Sen Plus: ThS. Nguyễn Vũ Diệu Linh

Phụ trách truyền thông và hoạt động sinh viên: Nguyễn Vũ Xuân Khoa

image