Tổ chức khoa

Ban chủ nhiệm

Truyền thông & Chăm sóc sinh viên

Ban thư ký:

  • Trần Kim Ngọc – VP. Nguyễn Văn Tráng
  • Giám đốc Chương trình các Ngành:

    image