Quản trị văn phòng

Đào tạo Cử nhân Quản trị văn phòng có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp; có sức khỏe tốt, sử dụng thành thạo ngoại ngữ; có năng lực, nghiệp vụ làm việc hiệu quả trong lĩnh vực quản trị hành chính văn phòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

image