Quản Trị Văn Phòng

Chương trình Cao đẳng Quản trị văn phòng đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên tốt nghiệp có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị và quản trị hành chính văn phòng để:

  • Tổ chức,  sắp xếp, kiểm soát và điều hành các công việc văn phòng.
  • Thực hiện thành công các quan hệ giao dịch trong và ngoài doanh nghiệp.
  • Tư duy sáng tạo để có thể xử lý khoa học, hiệu quả công việc.
  • Sử dụng thành thạo tin học, tiếp cận với các công nghệ hiện đại nhằm phục vụ công việc văn phòng.
  • Biết tổng hợp và xử lý các thông tin nhằm mục đích cải tiến công việc cũng như nâng cao trình độ tri thức, kỹ năng chuyên môn của bản thân.
  • Hiểu biết chuyên sâu về nghề nghiệp để từ đó, có thể dễ dàng làm việc trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau.
  • Có thể học tiếp ở những bậc học cao hơn.
image