Chương trình Trao đổi dành cho sinh viên

Các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế
  1. Chương trình trao đổi với Chang Jung Christian University (CJCU)

Đơn đăng ký cho sinh viên quốc tế

Thông tin chung về CJCU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

2. Chương trình trao đổi với Eiffel School of Management (IAE Gustave Eiffel – Université Paris Est Créteil – UPEC – France)

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của IAE năm học 2022-2023

Hướng dẫn dành cho sinh viên quốc tế

3. Chương trình trao đổi với Chung Ang University (CAU)

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của CAU

Thông tin chung về CAU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

4. Chương trình trao đổi với Artevelde University of Applied Sciences (UAS)

Thông tin chung về UAS và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Thông tin chung về UAS và hướng dẫn hồ sơ trao đổi HK mùa thu 2023-2024

Danh sách các khóa học HK mùa thu 2023

Danh sách các khóa học HK mùa xuân 2024

5. Chương trình trao đổi với Excelia Group – La Rochelle campus

Hướng dẫn đăng ký, năm học 2022-2023

Thông tin chung về Excelia và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Các câu hỏi thường gặp đối với sinh viên quốc tế tham gia CTTĐSV

Tourism & Hospitality Management Course Programme Exchange 22-23

6. Chương trình trao đổi với Groupe ESPI

Thông tin chung về Groupe ESPI và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của Groupe ESPI

7. Chương trình trao đổi với IDRAC Business School

Sổ tay sinh viên

Thông tin chung về IDRAC BS và hướng dẫn hồ sơ trao đổi 2023

IDRAC Bachelor HK Thu 2023

IIDRAC Bachelor HK Xuân 2024

Academic Calendar 2023-2024

8. Chương trình trao đổi với Rennes School of Business

Thông tin chung về Rennes School of Business và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Thông tin chung về Danh sách các môn học dành cho sinh viên năm 3

Thông tin chung về Danh sách các môn học dành cho sinh viên năm 4

9. Chương trình trao đổi với Halmstad University

Thông tin chung về Halmstad University và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

10. Chương trình trao đổi với University of New York in Prague (UNYP)    

Thông tin chung về University of New York in Prague và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

11. Chương trình trao đổi với National Kaohsiung University of Science and Technology (NKUST)    

Thông tin chung về National Kaohsiung University of Science and Technology và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

12. Chương trình trao đổi với Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) 

Thông tin chung về Seinäjoki University of Applied Sciences và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

13. Chương trình trao đổi với Osaka University

Thông tin chung về Osaka University và hướng dẫn hồ sơ trao đổi (EN)

Thông tin chung về Osaka University và hướng dẫn hồ sơ trao đổi (JP)

Danh sách các khóa học của ĐH Osaka

14. Chương trình trao đổi với Taylor’s University, Malaysia

Thông tin chung về Taylor’s University, Malaysia và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Thông tin về chương trình học tại Taylor’s University

Thông tin về eVAL (Visa Approval Letter)

Form khai báo sức khỏe

15. Chương trình trao đổi với Paris School of Business, France

Thông tin chung về Paris School of Business, France và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

image image image image