Năm Tên tham luận Thông tin
2015 Sử dụng phân tích thống kê để dự báo nồng độ ôzôn trong khoa học GIS quản lý môi trường
 • Tác giả: Phạm Văn Tất
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Hội thảo Quốc gia/ Xác xuất thống kê: NC ứng dụng và giảng dạy" tại Đà Nẵng- Đại học Đà Nẵng, Trường đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và Viện Toán học Cao cấp
2015 Tối ưu hóa quá trình xử lý chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt bằng vật liệu học sinh học
 • Tác giả: Phạm Văn Tất
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Hội thảo sinh viên ngành môi trường các trường đại học khu vực phía nam lần thứ 6. Trường Đại học Yesin, Đà Lạt
2015 Prediction of water index (WQI) in bac lieu water area using GIS, regression analysis and artificial neutral network
 • Tác giả: Phạm Văn Tất
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: The 5th International Forum on Green Technology and Management (IFGTM 2015) - Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Huế.
2015 Using Smartphones to Enhance EFL Learners’ Speaking Fluency
 • Tác giả: Trì Hoàng Đăng
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Paper presented at the 6th International Conference on TESOL “Responding to Challenges of Teaching English for Communication”, jointly conducted by SEAMEO RETRAC and Curtin University on August 13-15, 2015, at SEAMEO RETRAC's premises – 35 Le Thanh Ton, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
2015 Qui chuẩn đạo đức Công Tác Xã Hội
 • Tác giả: Doãn Thị Ngọc
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Kỷ Yếu Hội thảo Khoa học "Tiến tới chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực Công Tác Xã Hội Việt Nam"
2015 Social work is not just caregiving: Understanding social work in the southern region of Vietnam
 • Tác giả: Doãn Thị Ngọc
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Presenter:International Annual Social Work and Community Health Summer Institute. Long Xuyen, An Giang Province, Vietnam
2015 Sustainable Supply Chain Management: A Review on Applications
 • Tác giả: Hồ Trung Thảo
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: ICB 2015 on Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Business Development (SBD); 27/11/2015; Ho Chi Minh City Open University/HCM city, Vietnam
2015 Tìm Hiểu Và Phân Tích Một Số Chương Trình Đào Tạo Ngành MIS ở Hoa Kỳ
 • Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Hội thảo Quốc Gia về Hệ Thống Thông Tin Quản Lý, 2015, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Hà Nội
2015 Ước lượng tham số cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên của chỉ số VN-Index
 • Tác giả: Trần Vũ Đức
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Hội thảo Tài chính định lượng và các vấn đề liên quan,Trường Đại Học Tài chính-Marketing
2015 Tham luận: Một số phân tích và khảo sát về nhu cầu nhân sự ngành thống kê tại Việt Nam
 • Tác giả: Trần Vũ Đức
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Hội thảo Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học” (Phía nam) Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) / Đại học Cần Thơ chủ trì.
2015 Statistical and arti_cial approach in credit rating for Vietnamese corporate: A comparison
 • Tác giả: Nguyễn Bá Hùng
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: tham luận tại hội thảo VEAM - Thái Nguyên, 9 – 11/6/2015. (Được giải bài báo tốt nhất tại hội thảo VEAM).
2015 Stress và Nguyen-Intervention
 • Tác giả: Nguyễn Thị Loan
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: ,Kỷ yếu Hội thảo khoa học SEPI.Hội nghị thường niên lần 31 của Tổ Chức Phát Triển Tâm Lý Trị Liệu Hỗ Tương SEPI
2015 Tái khám phá, hình thành và phát triển động cơ học tập của người học- Mô hình đề nghị.
 • Tác giả: Nguyễn Thị Loan
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Kỷ yếu Hội Khoa học Giáo dục- Tâm lý Việt Nam, Hội thảo tâm lý toàn quốc lần 8, ,Hội Khoa học Giáo Dục- Tâm lý Việt Nam
2015 Phong cách học tập của SV- Đề nghị PP giảng dạy của GV
 • Tác giả: Nguyễn Thị Loan
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc của Hội Tâm lý Việt Nam: “Tâm lý học và Giáo dục học với phát triển phẩm chất và năng lực người học”,.
2015 Sustainable supply chain management: a review on applications.
 • Tác giả: Đỗ Thành Lưu
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: The international conference on business 2015 – Corporate social responsibilty & sustainable business development
2015 Promoting learner autonomy in the Vietnamese university context: Implications from a framework for learner training
 • Tác giả: Lê Xuân Quỳnh
 • Loại hội thảo: Trong nước
 • Thông tin: Hội thảo TESOL tại Đại học mở TPHCM: English Language Teaching in Ho Chi Minh City: Reflections and Directions
2014 Technology as a Bridge between English Proficiency and Cross-Cultural Understanding
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
 • Loại hội thảo: Quốc tế
 • Thông tin: Paper presented at The 34th Thailand TESOL International Conference, January 17-18, 2014, Chiang Mai, Thailand.
2014 Transnational Education in Southeast Asia to drive Economic Growth
 • Tác giả: Nguyễn Lưu Bảo Đoan
 • Loại hội thảo: Quốc tế
 • Thông tin: Trendnovation Southeast.
2014 Student plagiarism in higher education in Vietnam: An exploratory study
 • Tác giả: Đỗ Bá Khang
 • Loại hội thảo: Quốc tế
 • Thông tin: 6th International Integrity and Plagiarism Conference, 16-18 June 2014, Gateshead, England. (Under review for Research in Higher Education)
2014 Using ePortfolio system to foster student self-regulated learning (accepted)
 • Tác giả: Nguyễn Trùng Lập
 • Loại hội thảo: Quốc tế
 • Thông tin: The 3rd International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2014), Nơi xuất bản: The 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE 2014)
image