Đại Học Liên Kết Toàn Cầu

Trường Đại học Hoa Sen là trường đại học có tính kết nối toàn cầu và cam kết cơ hội giáo dục bình đẳng
cho sinh viên Hoa Sen với hơn 100 đối tác là trường học, tổ chức, và doanh nghiệp khắp thế giới. Những
mối quan hệ chiến lược này cho phép cộng đồng Hoa Sen, bao gồm tập thể sư phạm nhà trường, sinh
viên, cựu sinh viên, phụ huynh và các đối tác doanh nghiệp, tất cả những người quan tâm đến hoạt động
của nhà trường, luôn tiếp cận với nền giáo dục chuẩn mực quốc tế, có nhiều cơ hội giao lưu học tập, làm
việc và tự mình trải nghiệm những nền giáo dục phát triển hơn.

image