Chương trình Trao đổi dành cho sinh viên

Các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế
  1. Chương trình trao đổi với Chang Jung Christian University (CJCU)

Đơn đăng ký cho sinh viên quốc tế

Thông tin chung về CJCU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

2. Chương trình trao đổi với Eiffel School of Management (IAE Gustave Eiffel – Université Paris Est Créteil – UPEC – France)

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của IAE năm học 2022-2023

Hướng dẫn dành cho sinh viên quốc tế

3. Chương trình trao đổi với Chung Ang University (CAU)

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của CAU

Thông tin chung về CAU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

4. Chương trình trao đổi với Artevelde University of Applied Sciences (UAS)

Thông tin chung về UAS và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

5. Chương trình trao đổi với Excelia Group – La Rochelle campus

Hướng dẫn đăng ký, năm học 2022-2023

Thông tin chung về Excelia và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Các câu hỏi thường gặp đối với sinh viên quốc tế tham gia CTTĐSV

Tourism & Hospitality Management Course Programme Exchange 22-23

6. Chương trình trao đổi với Groupe ESPI

Thông tin chung về Groupe ESPI và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của Groupe ESPI

7. Chương trình trao đổi với IDRAC Business School

Thông tin chung về lịch học năm học 2022-2023

Thông tin chung về IDRAC BS và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

8. Chương trình trao đổi với Rennes School of Business

Thông tin chung về Rennes School of Business và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Thông tin chung về Danh sách các môn học dành cho sinh viên năm 3

Thông tin chung về Danh sách các môn học dành cho sinh viên năm 4

9. Chương trình trao đổi với Halmstad University

Thông tin chung về Halmstad University và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

10. Chương trình trao đổi với University of New York in Prague (UNYP)    

Thông tin chung về University of New York in Prague và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

image