Chương trình Trao đổi dành cho sinh viên

Các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế
  1. Chương trình trao đổi với Chang Jung Christian University (CJCU)

Đơn đăng ký cho sinh viên quốc tế

Thông tin chung về CJCU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

2. Chương trình trao đổi với Eiffel School of Management (IAE Gustave Eiffel – Université Paris Est Créteil – UPEC – France)

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của IAE năm học 2022-2023

Hướng dẫn dành cho sinh viên quốc tế

3. Chương trình trao đổi với Chung Ang University (CAU)

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của CAU

Thông tin chung về CAU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

4. Chương trình trao đổi với Artevelde University of Applied Sciences (UAS)

Thông tin chung về UAS và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

5. Chương trình trao đổi với Excelia Group – La Rochelle campus

Hướng dẫn đăng ký, năm học 2022-2023

Thông tin chung về Excelia và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

6. Chương trình trao đổi với Groupe ESPI

Thông tin chung về Groupe ESPI và hướng dẫn hồ sơ trao đổi

Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của Groupe ESPI

image