Đoàn thanh niên

Nguyễn Thành Hiếu
Bí Thư

Số điện thoại: 0908 468 995

Email: hieu.nguyenthanh@hoasen.edu.vn

 

Phạm Trần Phương Uyên
Phó Bí Thư

Số điện thoại: 0962 761 678

Email: uyen.phamtranphuong@hoasen.edu.vn

Nguyễn Quang Khải
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Thái Ngọc Trân Châu
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Ngành: Quản trị nhân lực

Nguyễn Sĩ Cương
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Ngành: Quản trị kinh doanh

Trần Kim Oanh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị khách sạn

Trần Gia Long
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị khách sạn

Lê Thị Bảo Uyên
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngô Hoàng Long
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Luật kinh tế

Nguyễn Trịnh Trọng Quý
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Lê Thanh Bảo Ngân
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Ngành: Kế toán

Nguyễn Vũ Xuân Khoa
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Lê Hoàng Thảo Nguyên
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Hoàng Ánh Lan
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Nguyễn Võ Anh Thư
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH
Facebook Instagram Youtube image