[EN] Hội sinh viên

Bùi Nhật Nam
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Họ tên: Bùi Nhật Nam

Ngành: Quản trị Công nghệ truyền thông

Email: nam.bn4127@sinhvien.hoasen.edu.vn

Số điện thoại: 0902 300 441

Nguyễn Lê Đông Nghi
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Họ tên: Nguyễn Lê Đông Nghi

Ngành: Marketing

Email: nghi.nld1612@sinhvien.hoasen.edu.vn

Số điện thoại: 0343 440 293

Phạm Thị Hồng Đào
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Đào

Ngành: Ngôn ngữ Anh

Email: dao.pth5789@sinhvien.hoasen.edu.vn

Số điện thoại: 0786 704 155

image