[EN] Đoàn thanh niên

Trần Gia Long
Ủy viên ban chấp hành

Họ và tên: Trần Gia Long

Ngành: Quản Trị Khách Sạn

Nguyễn Quang Khải
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Họ và tên: Nguyễn Quang Khải

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Nguyễn Hồng Trúc Linh
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Họ tên: Nguyễn Hồng Trúc Linh

Ngành: Công Nghệ Thực Phẩm

Facebook Instagram Youtube image