Biểu mẫu

Hướng dẫn Sinh hoạt chủ điểm Tháng 03

HD SHCD T3

Hướng dẫn Sinh hoạt chủ điểm Tháng 08, 09, 10

HD SHCD T8, 9, 10

Hướng dẫn Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2022

HD XDGTTN

Hướng dẫn 3 nắm 3 biết 3 làm

3 nam 3 biet 3 lam

Hướng dẫn đánh giá xếp loại đánh giá hằng năm đối với Đoàn viên, Chi Đoàn giai đoạn 2020 – 2022

HD DGXL

Quy chế khen thưởng Cán bộ Đoàn – Hội, Đoàn viên, Thanh niên tiêu biểu

QCKT
image