Thông báo Đăng ký học phần

  1. Thông báo về việc ĐKHP và đóng học phí HK 2 (2022-2023)
  2. Thông báo Mốc thời gian Đăng ký Học phẩn Bổ sung Online lần 2 HK2 Năm học 2022-2023
  3. Hướng dẫn đăng ký HP và lập kế hoạch học tập cá nhân cho Sinh viên
image image image image