Quy định, quy chế, quy trình

QUY CHẾ ĐÀO TẠO

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

QUY ĐỊNH HỌC TIẾNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ HAI

Quy chế Thi/Kiểm tra

Quy định về Thực tập nhận thức dưới hình thức tích lũy

Quy định khác

Quy trình phòng Đào tạo đại học (Lưu ý: tài liệu chỉ cho phép các thành viên của Phòng Đào tạo đại học được xem, sử dụng tài khoản gmail của trường)

     1. Bộ phận Học vụ – Hỗ trợ sinh viên

     2. Bộ phận Kế hoạch – Giáo vụ

     3. Bộ phận Khảo thí – Xét tuyển

image