Quy định

Quy định, quy chế
Quy chế đào tạo Quy chế đào tạo trình độ Đại học (Áp dụng từ khóa 2021 trở đi) Quy chế đào tạo trình độ Đại học (Khóa 2021 trở đi) Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Áp dụng từ khóa 2020 trở về trước) Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Khóa 2020 trở về trước Quy định Đăng ký môn học Năm học 2021 – 2022 Hướng dẫn về cách ĐKMH và đóng học phí năm học 2021 – 2022 Thông báo Mốc thời gian ĐKMH và các qui định liên quan ĐKMH...
Học vụ Online
Tài liệu HDSD nhập học lại Tài liệu HDSD học ngành thứ 2 Tài liệu HDSD chuyển ngành, chuyển chuyên ngành
image