Kỹ năng viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

Mục tiêu buổi tập huấn:

• Trình bày được các mô hình AUN-QA;

• Giải thích các tiêu chí của mức chương trình;

• Áp dụng phương pháp PDCA để tự đánh giá;

• Liệt kê được các yêu cầu của báo cáo tự đánh giá  (SAR);

• Trình bày được quá trình đánh giá theo chuẩn AUN-QA;

• Thực hành viết được báo cáo SAR

Link đọc tiếp bài viết: Kỹ năng viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

image image image image