Giới thiệu

Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Hoa Sen, lãnh đạo Nhà trường luôn chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược của nhà trường, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội.

Trường đã thành lập Ban Đảm bảo chất lượng – Thanh tra vào ngày 28 tháng 4 năm 2008 nhằm tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra, kiểm tra về công tác đào tạo trong phạm vi toàn trường, nhằm đảm bảo thi hành pháp luật, nội quy, quy chế của Trường về đào tạo, bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ban hành Quyết định số 568/QĐ-NS thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục đại học, đồng thời sát nhập Ban Đảm bảo chất lượng vào Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục đại học. Với mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo; phát triển năng lực và đào tạo giảng viên; xây dựng và hoàn thiện lý luận giáo dục đại học; xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế… Trung tâm đã xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Ngày 02 tháng 05 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm định giáo dục đại học đổi tên thành Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí theo Quyết định số 288/QĐ-ĐHHS-NS.

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí đổi tên thành Phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHHS.

Tên đơn vị:

Website: https://www.hoasen.edu.vn/dbclkt

Facebook Instagram Youtube image