Chức năng, nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG

Phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng (viết tắt là P.KT-ĐBCL) là một đơn vị của Trường Đại học Hoa Sen, thuộc Ban Giám hiệu trực tiếp quản lý, thực hiện các chức năng:

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng

2. Nhiệm vụ quản lý, rà soát, cải tiến chương trình đào tạo

3. Khảo thí

4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực

5. Xây dựng các KPI về hoạt động đào tạo và đảm bảo chất lượng

6. Thực hiện nhiệm vụ chung

image