Chức năng, nhiệm vụ


I. Vai trò, chức năng:

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng là đơn vị giúp việc, tham mưu cho BGH, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục- đào tạo bên trong của Nhà trường; hướng dẫn và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo tại các đơn vị theo đúng mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng; định kỳ triển khai công tác kiểm định chất lượng nội bộ.


II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Tham mưu cho Ban giám hiệu về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động khảo thì và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường đúng quy định, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
 2. Triển khai thực hiện công tác khảo thí
  a) Xây dựng, ban hành, cập nhật các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến công tác khảo thí.
  b) Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.
  c) Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công nghệ thông tin, các Khoa và các đơn vị liên quan khác xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi; quản lý hệ thống ngân hàng đề thi.
  d) Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí.
  e) Nghiên cứu xây dựng phát triển các phương pháp kiểm tra, đánh giá mới.
  f) Phân tích đánh giá chất lượng đào tạo trên dự liệu khảo thí.
  g) Tham gia các lớp tập huấn và tổ chức tập huấn cho giảng viên về công tác khảo thí.
 3. Triển khao thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
  a) Xây dựng và thực hiện mục tiêu, chính sách, kế hoạch đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng của Trường.
  b) Làm đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng tại cơ sở, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Trường, từ đó có những tư vấn cho Ban Giám hiệu về việc nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng.
  c) Tư vấn, hỗ trợ và theo dõi các đơn vị trong Trường thực hiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký hoặc tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng và đánh giá chất lượng đồng cấp, là đầu mối triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường.
  d) Giám sát và kiến nghị các đơn vị liên quan thực hiện duy trì, phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
  e) Tham mưu đến Hiệu trưởng về việc lựa chọn bộ tiêu chuẩn, đơn vị đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục cấp Trường và cấp Chương trình đào tạo.
  f) Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng;
  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 4. Quản lý, rà soát, cải tiến CTĐT
  a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu các biện pháp cải tiển và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo đại học.
  b) Tham gia với các đơn vị đào tạo xây dựng, đánh giá, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo, đề cương môn học theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ.
  c) Tổ chức nghiên cứu, xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo và công tác đào tạo của Trường.
  d) Xây dựng các văn bản và hướng dẫn về công tác quản lý chương trình đào tạo, môn học của Trường.
Facebook Instagram Youtube image