Tầm nhìn, sứ mệnh

TẦM NHÌN

Là một trong những Khoa Công nghệ Thông tin được đánh giá cao tại Việt Nam trong lĩnh vực giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế.

SỨ MẠNG

Khoa Công nghệ Thông tin phấn đấu:

Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có động lực cao để học tập suốt đời cũng như có khả năng đáp ứng các yêu cầu đương đại.

Thúc đẩy việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo hướng ứng dụng.

Xây dựng giá trị nhân văn và tinh thần phục vụ cộng đồng trong mỗi cá nhân người học.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: F-I-T-F-R-E-E

Công bằng: Đối xử công bằng với tất cả và tôn trọng giá trị, phẩm giá và quyền tự do hợp pháp của mỗi cá nhân.

Chính trực: Trung thực và có đạo đức trong mọi tương tác, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng.

Minh bạch: Giải quyết rõ ràng mọi thủ tục của Khoa với sinh viên, nhân viên học tập và hành chính.

Tự do: Hỗ trợ tự do theo đuổi kiến thức dựa trên trí tuệ, sự tò mò, khéo léo và sáng tạo của cá nhân và tập thể.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chúng tôi tin rằng trách nhiệm của chúng tôi là tạo điều kiện cho việc học tập tích cực và bồi dưỡng kiến thức, tư duy phản biện và kỹ năng sống/làm việc cần thiết cho sinh viên để tham gia vào xã hội toàn cầu. Chúng tôi tin rằng sự xuất sắc trong giáo dục phải xảy ra trong một môi trường đạo đức với sự chính trực và công bằng. Chúng tôi tin rằng sức mạnh của xã hội bắt nguồn từ sự đa dạng và tôn trọng sự khác biệt.

image image image image