27/02/2014
Tuyển dụng

Trường Đại học Hoa Sen đang tuyển dụng các vị trí sau:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết công việc

1) Trưởng phòng Hành chính- Quản trị

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm:

 • Tham mưu cho Ban giám hiệu và tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị và các dự án phát triển cơ sở vật chất
 • Điều hành hoạt động của Phòng Hành chính- Quản trị

Quyền hạn:

 • Đề xuất các vấn đề liên quan thuộc chức năng của phòng
 • Được quyền yêu cầu cung ứng các nguồn lực về cơ sở vật chất, tài chính tốt nhất trong phạm vi có thể của Trường cho công việc của bộ phận;
 • Thực hiện các quyền hạn về chuyên môn theo chức năng – nhiệm vụ của Phòng Hành chính- Quản trị và các quy định của nhà trường

Các nhiệm vụ chính: 

* Công tác hành chính:

 • Đại diện nhà trường trong quan hệ với các cấp chính quyền và các tổ chức kinh tế xã hội về mặt hành chính
 • Tham mưu xây dựng và ban hành các quy định về quản lý hành chính (văn thư, lưu trữ, lễ tân, hội nghị, hậu cần…)
 • Tổ chức công tác hành chính phục vụ cho toàn trường
 • Tổ chức thực hiện công tác an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản nhà trường
 • Tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường trong nhà trường

* Công tác quản trị - phát triển cơ sở vật chất

 • Tham mưu xây dựng các quy định, quy trình về quản lý tài sản, quy định, quy trình, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phòng ốc, trang thiết bị;
 • Tham mưu Ban Giám hiệu về việc trang bị và sử dụng tài sản
 • Lập kế hoạch phát triển cơ sở vật chất trên cơ sở yêu cầu của các bộ phận sử dụng và định hướng phát triển của Trường
 • Quản lý tài sản, cơ sở vật chất tòan trường bao gồm cấp phát, điều động, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý.v.v..
 • Tổ chức phục vụ nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị của các khoa, phòng ban và lớp học.
 • Tổ chức công tác PCCC toàn trường
 • Tổ chức thống kê, báo cáo quản lý tài sản, cơ sở vật chất
 • Đầu mối xây dựng và triển khai các dự án phát triển cơ sở vật chất theo các quy định của Trường và của pháp luật

Các mối quan hệ: 

 • Báo cáo: Báo cáo Ban giám hiệu
 • Giám sát: Nhân viên thuộc Phòng HC

CÁC YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Trình độ học vấn:

 • Đại học
 • Chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, quản trị 

Kiến thức/kỹ năng cần thiết:

 • Có kinh nghiệm trong công tác hành chính, quản trị
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án xây dựng
 • Có kinh nghiệm quản lý
 • Tiếng Anh : nói và viết thông thạo
 • Vi tính: sử dụng trình độ B

Các yêu cầu khác:

 • Nhiệt tình, năng động,
 • Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

2) Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin     

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm:

 • Bảo đảm các hoạt động của bộ môn phù hợp với định hướng của Khoa và  Trường
 • Bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và hoạt động quản lý đào tạo của bộ môn
 • Bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực do Khoa và  Trường cung ứng.

Quyền hạn:

 • Tuyển chọn nhân sự phù hợp, thông qua Trưởng Khoa và trình Ban Giám Hiệu phê duyệt để tổ chức bộ máy quản lý và chuyên môn của Bộ Môn ;
 • Tuyển dụng, mời giảng và đề xuất mức thu nhập phù hợp cho giảng viên, nhân viên thuộc bộ môn, thông qua Trưởng Khoa và trình Ban Giám Hiệu phê duyệt.
 • Đề xuất các biện pháp cải tiến quản lý và hoàn thiện các chế độ, chính sách của Trường liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ sư phạm;
 • Đề xuất xử lý nhân sự trong phạm vi phụ trách;
 • Được quyền yêu cầu cung ứng các nguồn lực về cơ sở vật chất, tài chính tốt nhất trong phạm vi có thể của Trường cho sự hình thành và phát triển của bộ môn;
 • Thực hiện các quyền hạn về chuyên môn theo các quy định về đào tạo của Khoa và nhà trường.

Nhiệm vụ chính:

 • Xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên (kể cả thỉnh giảng, cộng tác viên), phân công giảng viên đảm bảo khối lượng và chất lượng đào tạo theo yêu cầu của các chương trình đào tạo. Duyệt và giám sát thực hiện và lưu trữ kế hoạch công tác cá nhân. Tổng hợp, đánh giá hiệu quả công tác của giảng viên. Quy hoạch phát triển, bồi dưỡng  đội ngũ giảng viên/nhà khoa học trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Xây dựng, quản lý, theo dõi việc soạn, cập nhật và thực hiện đề cương môn học trong suốt quá trình giảng dạy. Xây dựng, quản lý và cập nhật thường xuyên hệ thống bài giảng, bài tập và giáo trình chuẩn theo sự thay đổi của ngành khoa học cũng như các yếu tố kinh tế xã hội.
 • Giám sát tiến độ giảng dạy các môn học, đặc biệt sự phối hợp giữa các môn học song hành, các môn học lý thuyết và thực hành. Đảm bảo tính liên thông, phát triển kiến thức của các môn học, tránh sự trùng lắp và được chuyển đến sinh viên đúng theo trật tự được thiết kế chuẩn.
 • Xác định, yêu cầu các cơ sở vật chất cần thiết và phối hợp với các bộ phận khác nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện giảng dạy, nghiên cứu và các công tác khác. Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị do bộ môn quản lý.
 • Cùng với Trưởng khoa, Hội đồng Khoa học Khoa xác định các cơ hội mới nhằm định hình các lĩnh vực phát triển, các mối liên hệ với môi trường doanh nghiệp, môn học mới cũng như các cách thức giảng dạy.
 • Định hướng nghiên cứu phát triển khoa học, lĩnh vực học thuật của bộ môn và giảng viên và sinh viên. Đề xuất phân bổ quỹ nghiên cứu phát triển, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và tham gia nghiệm thu kết quả nghiên cứu. Mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu ứng dụng với các đối tác chiến lược.
 • Lập kế hoạch và tổ chức việc lấy, tổng hợp và trả lời các ý kiến phản hồi của sinh viên về các môn học do bộ môn quản lý. Đảm bảo các ý kiến của sinh viên được nắm bắt và giải quyết kịp thời.
 • Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo theo chiến lược chung của khoa, trường. Đảm bảo kết quả triển khai mọi thay đổi liên quan đến quá trình đào tạo các môn học trong lĩnh vực học thuật qua các quy trình thủ tục (quy trình giảng dạy: chuẩn bị bài, lên lớp, chấm bài, phản hồi;…) do Hội Đồng Khoa học Khoa xây dựng, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện các quy trình thủ tục này đến mọi đơn vị và cá nhân liên quan.
 • Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các Hội đồng do trường thành lập. Báo cáo định kì với Khoa và Trường về chất lượng hoạt động của bộ môn.

Nhiệm vụ khác:

 • Tham gia các hoạt động ngoại khoá của Khoa và Trường tổ chức.
 • Vận động giảng  viên và sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, thể dục thể thao và văn nghệ.
 • Thiết lập quan hệ với doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp để giúp giới thiệu sinh viên thực tập.

Các mối quan hệ:

Báo cáo: Chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho trưởng khoa/ phó trưởng khoa
Phối hợp:

 • Phối hợp với chủ nhiệm chương trình đào tạo và cố vấn học tập trong việc thực hiện giảng dạy
 • Phối hợp với  điều phối viên thực tập nhằm giúp sinh viên thực tập đúng ngành.

Giám sát:

 • Việc giảng dạy của giảng viên cơ hữu va thỉnh giảng
 • Việc ra đề thi, thi giữa học kỳ và cuối học kỳ.
 • Việc thực hiện các đề cương môn học

 CÁC YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:

Trình độ học vấn:

 • Thạc sỹ, Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lí hoặc kinh doanh, công nghệ thông tin, khoa học máy tính

Kiến thức/kỹ năng cần thiết:

 • Kỹ năng quản lý nhân sự
 • Dạy các môn thuộc ngành liên quan

Các yêu cầu khác:

 •  Kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực phụ trách
 • Kinh nghiệm quản lý nhân lực
 • Kinh nghiệm soạn đề cương môn học.

NỘP HỒ SƠ

 • Vui lòng gửi hồ sơ vào địa chỉ email: search@hoasen.edu.vn
 • Thời hạn: từ nay đến 25/03/2014

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN